1. Generelle vilkår

 • 1.1 Vilkårene skal gælde vedrørende OpenSUNs levering af driftsydelser til Kunden.
 • 1.2 Aftalen mellem OpenSUN og Kunden består af Aftaledokumenterne:
  • – Tilbudsdokumentet (ikke krævet)
  • – Databehandleraftale
  • – Disse almindelige betingelser for OpenSUN SaaS løsninger (Vilkårene)
 • 1.3 Alle aftaledokumenter, jf. punkt 1.2, skal fortolkes under ét som parternes samlede aftale. Såfremt parterne har aftalt særlige vilkår vedrørende OpenSUN SaaS løsninger, skal dette specifikt angives i Tilbudsdokumentet for at være aftalt. Disse almindelige betingelser for drift skal have forrang for øvrige aftaledokumenter bortset fra eventuelle specifikt aftalte vilkår i Tilbudsdokumentet, der har forrang for Vilkårene. Eventuelle bestemmelser i OpenSUN salgsmateriale mv., der ikke er gentaget i Aftaledokumenterne, er ikke bindende for Parterne. Databehandleraftalen har dog forrang i forhold til regulering af OpenSUN behandling af data på vegne af Kunden.

2. Definitioner

2.1 I Aftalen skal følgende definitioner gælde:

 • Ved Aftalen forstås Parternes fulde aftale bestående af Aftaledokumenterne.
 • Ved Aftalt Driftstid forstås 24/7, medmindre andet er aftalt i Tilbudsdokumentet.
 • Ved Aftaledokumenter(ne) forstås de dokumenter, der er angivet i Vilkårenes punkt 1.2.
 • Ved Aftalt Supporttid forstås OpenSUNs kontortid som angivet på OpenSUNs hjemmeside opensunsystems.com.
 • Ved Betalingsperiode forstås en periode som Kunden har betalt for at få stillet OpenSUN SaaS løsninger til rådighed.
 • Ved OpenSUN forstås OpenSUN systems ApS (CVR-nummer: DK43782495), Rømersvej 4, 7430 Ikast, Danmark
 • Ved OpenSUN SaaS løsninger forstås den software platform som i henhold til Aftalen er stillet til rådighed for Kunden.
 • Ved OpenSUN SaaS løsninger forstås OpenSUNs til enhver tid tilgængelige software platform. De enhver tid gældende specifikationer for OpenSUN SaaS løsninger er angivet i OpenSUNs hjemmeside opensunsystems.com.
 • Ved Kunden forstås den kunde, der er angivet i Tilbudsdokumentet, som kunde med eventuelle tilknyttede selskaber.
 • Ved Nedetid forstås perioder inden for Aftalt Driftstid, hvor Driftsmiljøet er utilgængeligt, bortset fra varslede servicevinduer.
 • Ved Parterne forstås OpenSUN og Kunden. OpenSUN og Kunden kan benævnes samlet som Parterne og enkeltvis som (en) Part(en).
 • Ved SLA forstås eventuelt aftalte servicemål som angivet i Tilbudsdokumentet.
 • Ved Tilbudsdokumentet forstås den valgte pakke og features, Aftalt Driftstid og priser med eventuel SLA.
 • Ved Vilkårene forstås disse almindelige betingelser for drift, som er en integreret del af Aftalen.

3. SaaS

 • 3.1 OpenSUN skal levere SaaS ydelserne til Kunden med aftalte features og kapacitet, som er angivet i Tilbudsdokumentet. Ekstra ydelser indkøbes gennem tillægsaftaler. Tillægsaftalerne skal anses som en integreret del af Aftalen og vilkår i Aftalen skal tillige gælde for tillægsaftalerne.
 • 3.2 OpenSUN vil tilstræbe at Driftsmiljøet til enhver tid er tilgængelig for Kunden. Såfremt Parterne har aftalt SLA vedrørende Driftsmiljøet, er dette angivet i Tilbudsdokumentet. OpenSUN er berettiget til midlertidigt at suspendere Kundens adgang til Driftsmiljøet i forbindelse med fejlrettelser, forebyggende vedligeholdelse eller sikkerhedsopdateringer vedrørende Driftsmiljøet. OpenSUN tilstræber, at perioden, hvor adgangen til Driftsmiljøet er lukket, er så kort som muligt henset til de påkrævede arbejder. Nedetid i Driftsmiljøet, der er varslet Kunden med mindst 3 dages forudgående skriftligvarsel, med henblik på forebyggende vedligeholdelse og sikkerhedsopdateringer (servicevinduer), medregnes ikke ved opgørelse af Nedetid. Tilsvarende medregnes Nedetid som følge af akut service, der er varslet med 1 times varsel, ikke ved opgørelsen af Nedetid. Akut service vil typisk være service, der er forårsaget af akut anbefalede sikkerhedspatches, der anbefales installeret af tredjepartsleverandører.

4. Kundens benyttelse

 • 4.1 Kunden kan disponere over OpenSUN SaaS løsninger med respekt af Aftalen. Kundens organisering og administration af data og software i Driftsmiljøet er Kundens ansvar.
 • 4.2 Kunden skal tage alle rimelige forholdsregler for at sikre, at Kundens benyttelse af OpenSUN SaaS løsninger overholder gældende lovgivning, tredjemands rettigheder, samt at Kundens benyttelse efterlever god IT-skik omkring internettet og Kunden eller personer tildelt rettigheder til Driftsmiljøet af Kunden ikke uploader virus, malware mv. eller andre filer eller software, der kan påvirke OpenSUN SaaS løsninger.
 • 4.3 OpenSUN kan til enhver tid anmode Kunden om at slette filer, data eller anden information i OpenSUN SaaS løsninger, hvis placering heraf i OpenSUN SaaS løsninger kan give anledning til, at OpenSUN kan blive mødt af en sag om retskrænkelse eller på anden måde ifalde sanktion eller erstatningsansvar over for tredjemand. Tilsvarende kan OpenSUN til enhver tid anmode Kunden om at slette software eller filer, der påvirker OpenSUN SaaS løsninger (Det kan fx være malware, osv.). Såfremt Kunden ikke straks efterlever OpenSUNs anmodning herom, er OpenSUN berettiget til at slette filerne i OpenSUN SaaS løsninger uden Kundens medvirken.
 • 4.4 OpenSUN kan ikke forventes at skulle forholde sig til tvister mellem Kunden og tredjemand/myndigheder. Såfremt tredjemand eller myndigheder gør krav gældende mod OpenSUN som følge af Kundens benyttelse af Driftsmiljøet, skal Kunden overtage håndteringen af sagen mod tredjemand og skadesløs holde OpenSUN for ethvert tab i den forbindelse. OpenSUN kan desuden anmode Kunden om at stille en af OpenSUN valgt sikkerhed for OpenSUN potentielle tab som følge af krav mod OpenSUN vedrørende Kundens benyttelse af Driftsmiljøet.

5. Support

 • 5.1 OpenSUN yder support vedrørende OpenSUN SaaS løsninger inden for Aftalt Supporttid. Uden for aftalt driftstid henvises til døgnvagt, som mod betaling af konsulenttimepris til OpenSUNs til enhver tid gældende timepriser, kan varetage almindelig support vedr. Driftsmiljøet.

6. Sikkerhed

 • 6.1 OpenSUN risikostyring er baseret på en dokumenteret og regelmæssigt opdateret risiko- og sårbarhedsvurderinger af OpenSUN SaaS løsninger. OpenSUN foretager løbende risikovurderinger af aktuelle risici, herunder ved ændringer i OpenSUNs egne organisatoriske forhold eller forestående ændringer af anvendt teknologi og infrastruktur. OpenSUN SaaS løsninger er således beskyttet med en rimelig, tidssvarende og opdateret beskyttelse imod ulovlig elektronisk eller fysisk indtrængen, hærværk, tyveri, hackerangreb, edb-virus og andre lignende sikkerhedsmæssige brud, der kan bringe OpenSUN SaaS løsninger i fare eller give uvedkommende adgang til OpenSUN SaaS løsninger.
 • 6.2 OpenSUN dokumenterer årligt sin efterlevelse af sikkerheds- og kvalitetsstandarder ved en ISAE 3402 revisionserklæring vedr. OpenSUN SaaS løsninger drift.
 • 6.3 Såfremt der registreres brud på sikkerheden, orienteres Kunden straks og ikke senere end 48 timer efter, at OpenSUN har fået viden om bruddet, med en fyldestgørende beskrivelse af sikkerhedsbruddet og konsekvenserne heraf, således at Kunden kan opfylde sine forpligtelser til at underrette de, der har krav på underretning inden for de frister, som Kunden er forpligtet til at overholde.

7. Overvågning og rapportering

 • 7.1 OpenSUN overvåger og logger driften af OpenSUN SaaS løsninger. Desuden overvåger OpenSUN sikkerhedsmæssige risici, løse fejl vedrørende OpenSUN SaaS løsninger.
 • 7.2 OpenSUN leverer en advarsel til Kunden, hvis Kundens forbrug af OpenSUN SaaS løsninger nærmer sig en aftalt maksimal kapacitet.

8. Garanteret tilgængelighed (SLA)

 • 8.1 Parterne har i Tilbudsdokumentet angivet, om OpenSUN garanterer en tilgængelighed for Driftsmiljøet. OpenSUN har standard garanteret tilgængelighed: 99,9 %

9. Fortrolighed

 • 9.1 Parterne forpligter sig til at holde al materiale og information udvekslet mellem Parterne i forbindelse med forhandlingerne og efterfølgende samarbejde strengt fortroligt og på ingen måde offentliggøre eller udlevere sådan information, eller nogen del deraf, til tredjeparter. Såfremt Parterne eventuelt måtte være i tvistforhandlinger eller anden konfliktsituation, forpligter Parterne sig til at holde denne strengt fortroligt.
 • 9.2 Uanset ovenstående er OpenSUN dog berettiget til at anvende Kunden som reference hvis der indhentes samtykke hos kunden.
 • 9.3 Kunden og OpenSUN er enige om, at dette punkt 9 udgør en selvstændig aftale mellem Kunden og OpenSUN, som er gældende i 5 år efter Aftalens ophør.

10. Rettigheder

 • 10.1 OpenSUN bevarer sine rettigheder til OpenSUN SaaS løsninger. Kundens adgang til OpenSUN SaaS løsninger er således begrænset til en brugsret i henhold til vilkårene i Aftalen, der er tidsbegrænset til den periode, Aftalen gælder. Kunden kan anvende OpenSUN frit mellem kundens egne selskaber og samarbejdspartnere.
 • 10.2 Kunden bevarer sine fulde rettigheder til indhold, filer, data mv. OpenSUN får således ingen rettigheder til Kundens data eller øvrigt materiale. OpenSUN kan dog yde tilbageholdsret i Kundens data eller øvrigt materiale, såfremt Kunden misligholder sine forpligtelser efter Aftalen.

11. Personoplysninger

 • 11.1 Kunden er dataansvarlig vedrørende behandling af personoplysninger i OpenSUN SaaS løsninger. OpenSUN er databehandler, og OpenSUN behandler alene personoplysninger efter instruks fra Kunden. Parterne har indgået en databehandleraftale vedr. OpenSUNs behandling af persondata for Kunden. Databehandleraftalen er en del af Aftaledokumenterne.
 • 11.2 Kunden skal sikre, at Kundens behandling af personoplysninger i Driftsmiljøet overholder gældende lovgivning vedrørende behandling af personoplysninger. OpenSUN skal implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at hindre, at persondata hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, forvanskes, videregives, transmitteres eller på anden måde kompromitteres i overensstemmelse med dansk lovgivning om behandling af personoplysninger.
 • 11.3 Kunden har i databehandleraftalen angivet, hvilke kategorier af oplysninger Kunden behandler i Driftsmiljøet. Kunden erklærer, at Kunden teknisk og organisatorisk har taget de nødvendige sikkerhedstiltag, samt at det i Aftalen indkøbte sikkerhedsniveau er tilstrækkeligt henset til Kundens risikovurdering i forhold til karakteren af Kundens behandling af personoplysninger. Det er Kundens ansvar at ændre Kundens organisatoriske og tekniske sikkerhed i Kundens software mv. i Driftsmiljøet, hvis Kundens måtte ændre sin risikovurdering vedrørende Kundens behandling af personoplysninger i Driftsmiljøet. Kunden er forpligtet til straks at meddele OpenSUN om eventuelle behov for yderligere sikkerhed i Driftsmiljøet. OpenSUN er berettiget til at justere det aftalte vederlag i overensstemmelse med det ændrede sikkerhedsbehov.
 • 11.4 Kunden skal skadesløs holde OpenSUN for ethvert tab eller godtgørelse, som OpenSUN måtte blive pålagt at betale som følge af Kundens behandling af personoplysninger i Driftsmiljøet, medmindre Kunden kan bevise, at skaden er forvoldt forsætlig eller groft uagtsomt af OpenSUN eller OpenSUN medarbejdere.
 • 11.5 OpenSUN bistår – under hensyn til behandlingens karakter – Kunden ved hjælp med opfyldelse af Kundens forpligtelse som dataansvarlig til at varetage kontakten til tilsynsmyndigheder og besvare henvendelse fra tilsynsmyndigheder eller anmodninger om udøvelse af registreredes rettigheder, som følger af databeskyttelsesforordningen. Kunden afholder alle udgifter forbundet med denne bistand, medmindre andet måtte være eksplicit aftalt i Tilbudsdokumentet. Den bistand, OpenSUN yder til Kunden, skal vederlægges til de enhver tid gældende timepriser for konsulentydelser hos OpenSUN.

12. Priser og betalingsbetingelser

 • 12.1 Priser vedrørende SaaS løsninger er angivet på hjemmesiden, på skrift og/eller i Tilbudsdokumentet. Priserne er angivet ekskl. moms og eventuelle afgifter.
 • 12.2 OpenSUN er berettiget til at justere licens priserne jvnf. nettoprisindekset og produktudvikling. Dette skal dog varsles minimum 4 måneder inden og uanset kundens bindingsperiode er kunden berettiget til at opsige aftalen på baggrund af prisjustering.
 • 12.3 Fakturering af Kunden for driftsydelser sker for en Betalingsperiode. En Betalingsperiode udgør 12 måneders vederlag, medmindre andet er aftalt i Tilbudsdokumentet. Kunden er forpligtet til at betale senest 30 dage efter modtagelse af faktura. Ved enhver forsinket betaling er OpenSUN berettiget til en rente af 2% fakturabeløbet pr. måned fra sidste rettidige betalingsdag, indtil betaling sker. OpenSUN er desuden berettiget til midlertidigt at lukke Kundens adgang til Driftsmiljøet, såfremt Kunden ikke efter to påkrav om betaling ikke har betalt en faktura fra OpenSUN.
 • 12.4 Eventuelle øvrige ydelser, fx konsulentydelser eller ændringer, faktureres i overensstemmelse med det derom aftalte eller hurtigst muligt.
 • 12.5 For alle SaaS løsning fra OpenSUN gælder: Når salgsbetingelser eller handelsbetingelser er accepteret og der er oprettet et abonnement fra kundes side, gælder dette som en accept af prisen på abonnement. Abonnement faktureres minimum for 1. måned med mindre andet er angivet på skrift fra OpenSUN (e-mail, kontrakt eller tilbudsdokument), som findes hos begge parter. Abonnementet træder i kraft ved accept af betingelser fra OpenSUN.

13. Underleverandører

 • 13.1 OpenSUN er berettiget til at anvende underleverandører til levering af driftsydelser efter Aftalen, og Kunden giver herved OpenSUN generelt samtykke til at anvende underdatabehandlere til levering af driftsydelser, som nærmere angivet i databehandleraftalen.

14. Force majeure

 • 14.1 Ved force majeure suspenderes en Parts forpligtelser efter Aftalen, så længe force majeure-situationen varer i det omfang, Partens opfyldelse af forpligtelserne er forhindret af force majeure situationen.
 • 14.2 Force majeure dækker forhold af særlig kvalificeret karakter, som ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke forud for indgåelse af Aftalen burde have taget i betragtning, og ej heller efter Aftalens indgåelse burde have undgået eller indset. Følgende forhold anses bl.a. som force majeure:
  • 14.2.1 Lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, overbelastning af eller fejl i interne og eksterne netforbindelser,
  • 14.2.2 Strejke eller anden arbejdskonflikt hos Kunden eller Leverandøren,
  • 14.3 Såfremt en force majeure situation varer i mere end 30 dage, eller hvis force majeure situationen er af en sådan karakter eller har en sådan varighed, at Aftalens opfyldelse må anses for umulig, er den anden Part berettiget til at bringe Aftalen til ophør helt eller delvist. Ingen af Parterne kan gøre krav gældende i anledning heraf.

15. Ansvarsbegrænsning

 • 15.1 OpenSUN ansvar er begrænset til direkte tab, og OpenSUN er ikke ansvarlig for tabt indtjening, produktionstab, tab eller retablering af data, defekte data, ødelæggelse af data, forøget brug af interne eller eksterne ressourcer, tab af omdømme eller goodwill eller anden indirekte skade/tab. OpenSUNs samlede erstatningsansvar efter Aftalen er begrænset til et beløb svarende til vederlag for tre (3) måneder for driftsydelser og til et beløb svarende vederlag for en (1) måned for driftsydelser pr. erstatningsrelevant begivenhed. Eventuelle bodsbeløb, jf. punkt 8, indgår i opgørelsen af erstatningen efter Aftalen.
 • 15.2 Medmindre andet eksplicit er aftalt i Tilbudsdokumentet, er OpenSUN ikke ansvarlig for tab opstået som følge af systemnedbrud, strømafbrydelser, uvedkommendes adgang, forstyrrelser, ændringer, der skyldes tekniske eller driftsmæssige årsager, herunder fejl og mangler i OpenSUN SaaS løsninger, hardware eller uforudsete og udefrakommende forhold pålagt af tilsynsmyndigheder.
 • 15.3 OpenSUN er ikke erstatningsansvarlig vedrørende mangler og Kunden er ikke berettiget til forholdsmæssigt afslag vedrørende mangler, medmindre Kunden forud har givet OpenSUN påkrav herom, og OpenSUN ikke har kunnet afhjælpe manglerne efter et rimeligt varsel på ikke under 10 dage regnet fra datoen for OpenSUNs modtagelse af Kundens påkrav.

16. Meddelelser

 • 16.1 En Part kan med bindende virkning for den anden Part give meddelelse til den adresse, herunder ved e-mail, der er angivet i Tilbudsdokumentet.

17. Aftalens varighed

 • 17.1 Medmindre andet er aftalt i Tilbudsdokumentet, træder Aftalen i kraft ved underskrivelsen. Aftalen varer, indtil den ophører efter punkt 17.2 eller 17.3 nedenfor.
 • 17.2 Kunden kan til enhver tid opsige denne aftale med et varsel på 1 måned til ophør ved udgangen af en Betalingsperiode, og Aftalen kan tidligst opsiges til ophør ved udløbet af den første Betalingsperiode.
 • 17.3 Kunden kan kun ophæve Aftalen, såfremt OpenSUN væsentligt misligholder sine forpligtelser efter Aftalen, og ikke efter et varsel på 14 dage, har afhjulpet den væsentlige misligholdelse. OpenSUN kan ophæve Aftalen, hvis Kunden væsentligt misligholdelser sine forpligtelser efter Aftalen, herunder hvis Kunden efter tredje påkrav om betaling ikke har betalt skyldige vederlag efter Aftalen.

18. Ophør

 • 18.1 OpenSUN er ved Aftalens hele eller delvise ophør, uanset ophørsgrunden, forpligtet til i rimeligt og nødvendigt omfang at bistå Kunden i forbindelse med Kundens hjemtagelse og/eller ved Kundens overdragelse til andre leverandører. Bistanden skal ydes hurtigst muligt og i det omfang, det er muligt, inden ophørstidspunktet.
 • 18.2 OpenSUNs konsulentbistand i forbindelse med Aftalens ophør afregnes efter medgået tid til OpenSUN til enhver tid gældende timepriser for konsulentbistand. OpenSUN er berettiget til at kræve forudbetaling af sin konsulentbistand til Kunden, såfremt dette er rimeligt begrundet i Kundens forhold, fx som følge af Kundens manglende betalinger, og afvente med sin bistand efter punkt 18.1, indtil betaling for konsulentbistanden og ethvert andet skyldigt beløb vedr. driftsydelser er modtaget.
 • 18.3 Medmindre andet aftales, slettes Kundens data, filer og software mv. i Hostingmiljøet, når Aftalen ophører.

19. Lovvalg og værneting

 • 19.1 Aftalen og dennes fortolkning afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole.
 • 19.2 Værneting er Herning.